Ako spracúvam vaše osobné údaje po objednaní služieb od Danielino pero?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ OBJEDNALI SLUŽBY DANIELINO PERO
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”).

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje budem spracúvať v spoločnosti Mgr. Daniela Mudráková – Danielino pero, Dlhá 29, 949 01  Nitra. Kontaktovať ma môžete na daniela@mudrakova.sk, alebo 0948 252 852

Za akým účelom budem spracovávať vaše osobné údaje?

Za účelom dodávky služby, ktorú si objednáte elektronicky, alebo telefonicky, prípadne osobne.

Za účelom zasielania vám informácií o článkoch, ktoré som napísala,  prípadne o ponukách mojich služieb, či podujatiach, ktoré organizujem, spoluorganizujem, alebo sa na nich podieľam iným spôsobom ako partner.

Spracovávať budem vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, prípadne fotografiu, ak pôjde o účasť na podujatí, ktoré organizujem.

Ďalšie osobné údaje o vás sú závislé od toho, ktorú zo služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Ale spracúvam vždy len tie nevyhnutné osobné údaje.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Nebudem vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Ako dlho budem vaše osobné údaje uchovávať? 

Po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu tohto obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujem.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
  • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
  • na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese Mgr. Daniela Mudráková – Danielino pero, Dlhá 29, 949 01  Nitra, elektronicky na daniela@mudrakova.sk

marketing, ktorý chytí za ♥
Facebook Instagram